Úvod

Masky z hlediska ventilové soustavy dělíme dle průchodu vzduchu na :
   - masky jednocestné (bezventilové) u kterých nadechovaný i vydechovaný vzduch prochází stejnou cestou, tedy oběma směry přes filtr
   - masky dvoucestné (ventilové) u nichž se vede vydechovaný vzduch jinou cestou než vzduch nadechovaný, tyto masky mají zpravidla nadechovací a vydechovací ventilek (výjimkou je například Civilian Respirator z Anglie třicátých let kde byl jen nadechovací ventilek, vydechovaný vzduch unikal okolo lícnice)

Bezventilovost masky podstatně zjednoduší výrobu a proto první masky se konstruovaly převážně jednocestné.

      Nevýhody jednocestné konstrukce
Jednoduchost však byla vykoupena mnoha nedostatky :
   a) velký škodlivý prostor masky (prostor naplněný při výdechu spotřebovaným vzduchem, který se pak při nádechu mísí se vzduchem nadechovaným, v kterém tak vzroste podíl CO2)
   b) vlhkost a CO2 obsažené ve vydechovaném vzduchu poškozovaly aktivní uhlí a tím zapříčinily malou životnost filtru
   c) vysoký vydechovací odpor při průchodu filtrem je pro tělo nezvyklý a vedl tudíž k rychlé únavě nositele masky

Tyto závažné nedostatky nasměrovaly vývoj jednoznačně směrem k dvoucestné variantě, která u masek konstruovaných od druhé poloviny I. světové války jednoznačně dominovala.

      Požadavky na ventilky
Dvoucestné masky mívají vydechovací i nadechovací ventilek. Zejména výborná těsnost a spolehlivost vydechovacího ventilku je nezbytná a určující pro celkovou spolehlivost masky. Proto byla jeho konstrukci vždy věnována velká péče a pozornost.
U nadechovacího ventiku se nevyžaduje stoprocentní těsnost, neboť jeho eventuelní slabé podsávání neohrožuje správnou funkci masky.
      Umístění ventilků
Časem se ukázalo jako nejvýhodnější umístění vydechovacího i nadechovacího ventilku co nejblíže k ústům kde jsou tlakové rozdíly při dýchání největší, zvýší se tak spolehlivost a zmenší škodlivý prostor. S ohledem na zamezení stékání kondenzovaná páry a potu zpět do filtru se prosazuje poloha nadechovacího ventilku nad vydechovacím. Zvláštností je umístění vydechovacího a nadechovacího ventilku přímo do filtru.
      Zdvojení vydechovacích ventilků
Ke konci popisovaného období se v souvislosti s vyší účinností otravných látek objevuje zdvojení vydechovacích ventilků , příkladem je typ BssMo4 (SSSR,ČSSR).